Sunday, May 10, 2009

चेतन 1

તાંણ્યાં છે જે તીર પર લખજે ગઝલ
પંખી કેરી ચીખ પર લખજે ગઝલ.

ગમ ખુશીમાં જે સતત વ્હેતાં રહે.
આંસુની તકદીર પર લખજે ગઝલ.

જે ખરે ટાણે ના બોલી શકાયા.
શબ્દોની તાસીર પર લખજો ગઝલ.

સાંભળી તોયે ના તું પાળી શક્યો,
ઝાંપાની એ સીખ પર લખજે ગઝલ.

ફૂલને લાગ્યાં'તા ઘા જાણ્યાં હશે,
કંટકોની ટીશ પર લખજો ગઝલ.

સૌ સલામત છો, શુકર છે એમનો.
દેશના સૌ વીર પર લખજે ગઝલ.

પાંચ વર્ષે એ ફરી પ્રગટ્યા કરે.
નેતાની તાસીર પર લખજે ગઝલ

No comments: